top of page

Vilkår ved LCSHealth Yoga- & Helsereiser 

Disse vilkårene faller ikke under Pakkereiseloven (Loven om pakkereiser og Reisegaranti).

Vilkårene inngår som en del av yogareisen. Les disse og øvrige relevante opplysninger på vår nettside før du reiser. 

1. Avtalens inngåelse og betalingsvilkår
Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling/påmelding. Bestilling av LCSHealth Yogareiser kan gjøres pr. telefon, epost eller via arrangørens nettside eller Facebook side. Etter bestilling av yogareisen sendes en bekreftelse pr epost som inkluderer informasjon om betaling av Yogareisen som følger.  

Yogareisen betales i 2 omganger i ca. like store deler, men med ulik forfallsdato. 

Faktura 1: Delbetaling 1 
Delbetaling 1 betales innen 14 dager fra bekreftelseseposten sendes ut. Kr 2500 av denne første delbetalingen utgjør despositum som ikke refunderes ved evt. avbestilling. 

Er delbetaling 1 ikke kommet på arrangørens konto to dager etter forfall, kan arrangøren heve avtalen med mindre den reisende kan dokumentere at betaling er skjedd innen forfall.

Faktura 2: Delbetaling 2
Delbetaling 2 forfaller to måneder etter påmelding. 

Om påmelding skjer mindre enn 60 dager til avreise må yogareisens totale beløp betales inn innen 14 dager fra påmeldingsdato.

Påmelding til LCSHealth Yogareiser er bindende. Ved evt. avbestilling av reisen før delbetaling 1 er innbetalt (14 dager etter bekreftelsesepost er sendt ut) påløper et administrasjons og ekspedisjonsgebyr på NOK 500 per påmeldte deltager. Evt. avbestilling etter at delbetaling 1 er innbetalt - se punkt 4. Avbestilling - overdragelse.

2. Hva som omfattes av avtalen
Avtalen omfatter daglig program, transport tur/retur flyplass-hotell på reisens destinasjon slik det fremgår på arrangørens nettside www.lcshealth.com. Hotellrom bookes av arrangør og navn på deltager oversendes hotellet. Deltager betaler selv for fly. 

3. Pris
Prisen for å delta på LCSHealth Yogareiser med daglig program fremgår av arrangørens nettside www.lcshealth.com

4. Avbestilling - overdragelse
4.1.Avbestilling ved force majeure
Den reisende har rett til å avbestille reisen, og få refundert innbetalt beløp for yogareisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14. dagene før reisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg  gjeldende når reisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom den reisende kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

4.2 Overdragelse av reisen
Den reisende har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta på yogareisen. Forutsetningen er at arrangøren gis melding om dette seneste 30 dager før yogareisen starter, og at arrangøren ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. 

4.3. Avbestilling mot vederlag
- ved avbestilling av yogareisen mellom 12 - 2 måneder før avreise refunderes ikke depositum kr. 2500 pr påmeldte deltager.
- ved avbestilling av yogareisen mellom 60 og 36 dager før avreise påløper et gebyr på 50 % av Yogareisens beløp pr.deltager. Beløpet inkluderer da det ikke-refunderbare depositumet på kr. 2500.
- ved avbestilling fra og med 35 dager til avreise, eller ved manglende fremmøte på avreisedagen påløper et gebyr på 100 % av Yogareisens beløp pr. deltager. Beløpet inkluderer da det ikke-refunderbare depositumet på kr. 2500.

4.4 Ved plutselig og alvorlig sykdom 
Hvis kunden må avbestille yogareisen på grunn av akutt sykdom gjelder fortsatt avbestillingsvilkår som beskrevet i punkt 4.3. Eventuell  refusjon av yogareisens totale beløp blir en sak mellom kunde og kundens forsikringsselskap. 

AVBESTILLING VED SYKDOM ETC.
Alle bør vurdere om de vil kjøpe en avbestillingsforsikring fra sitt forsikringsselskap. Bestill direkte hos ditt forsikringsselskap, eller kjøp avbestillingsforsikring her: www.gouda.no. Husk også å sjekke forsikringsselskapets vilkår når du kjøper forsikring. Ved avbestilling etter dette punktet må den reisende søke refusjon utover våre vanlige regler ved avbestilling fra sitt forsikringsselskap.


5. Partenes plikter
5.1 Arrangørens plikter
Arrangøren skal avvikle yogareisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i yogareisen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.

Arrangøren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende. Han må i denne sammenheng stille kunden de spørsmålene som er nødvendige for å oppfylle opplysningsplikten.


5.2 Den reisendes plikter
Den reisende plikter å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser arrangøren har publisert på sine nettsider.

a) Betaling: 
Den reisende plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir arrangøren rett til å annullere bestillingen.

b) Hensyn til medreisende etc.: 
Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.

c) No-show (manglende fremmøte ved avreise):
No-show (manglende fremmøte ved avreise) er å oppfatte som avbestilling av reisen, og LCSHealth Yogareiser vil kansellere hotelloppholdet dersom ikke kunden har kontaktet oss innen 12 timer etter programfestet eller oppgitt avgangstid. 

6. Avbestilling av arrangør, LCSHealth 

Arrangøren kan kansellere turen hvis ikke et minimumsantall er påmeldt innen 36 dager før avreise. Total innbetalt beløp tilbakebetales i så tilfelle kunden. 

7. Personopplysninger7.1 Hvordan lagres personopplysningene mine når jeg bestiller en reise?LCSHealth Yogareiser registrerer de personopplysningene du legger inn på arrangørens nettside eller sender pr. epost/oppgir via teleon i henhold til Personopplysningsloven. Opplysningene brukes til å ivareta arrangørens forpliktelser ovenfor deg, og de videreformidles også til arrangørens hotell-samarbeidspartner. Opplysningene brukes også i forbindelse med håndtering og administrasjon av betalinger. ​

bottom of page